Privacyverklaring – DGB Group N.V.

Dit is de privacyverklaring van DGB Group N.V. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

Verwerking in het kader van onze dienstverlening aan u
DGB Group N.V. verwerkt persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij verwerken persoonsgegevens alleen om er voor te zorgen dat wij u een juiste dienstverlening kunnen bieden. Wij stellen van tevoren vast welke gegevens wij in het kader van onze dienstverlening aan u nodig hebben, zodat wij niet meer gegevens van u verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Wij kunnen uw contactgegevens verwerken om onze dienstverlening te verbeteren, u te informeren over actualiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen en om u gerichte aanbiedingen te sturen. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dit nodig is bij de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Onze medewerkers zijn contractueel gehouden tot geheimhouding van alle gegevens die zij verwerken. Indien het voor een optimale dienstverlening nodig is, kan DGB Group N.V. een derde inschakelen. DGB Group N.V. werkt enkel samen met betrouwbare derde partijen die uw privacy waarborgen en voldoende beveiligingsmaatregelen treffen.

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak moet. In een dergelijk geval zult u vooraf geïnformeerd worden. Enige uitzondering hierop is als wij een incassobureau opdracht geven om over te gaan tot incasso van een vordering die wij op u hebben. Als dit het geval is, zullen niet meer gegevens verstrekt worden dan strikt noodzakelijk om de opdracht uit te voeren.

Verwerking gegevens sollicitanten
DGB Group N.V. verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten alleen in het kader van een mogelijke dienstbetrekking. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt. Wij verwijderen persoonsgegevens van een sollicitant waar wij niet verder mee gaan binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij een sollicitant toestemming heeft gegeven om de sollicitatiegegevens te bewaren. In een dergelijk geval worden de sollicitatiegegevens tot uiterlijk één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.

Bewaartermijn
Na beëindiging van uw overeenkomst met DGB Group N.V. worden gegevens alleen bewaard als hier een wettelijke bewaartermijn voor geldt. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd.

Website
Onze website biedt onze bezoekers de mogelijkheid om ons contactformulier in te vullen. Gegevens die u hierbij invult, worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, dan wel om aan uw verzoek te voldoen. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

De website van DGB Group N.V. werkt met “cookies”. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op een website. Cookies stellen een website in staat om bezoekers te herkennen, zodat een bezoeker prettiger gebruik kan maken van onze website. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen via uw browser-instellingen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt bezocht. De cookie informatie die door Google wordt opgeslagen, bevindt zich op servers in de Verenigde Staten. Google heeft verklaard zich aan het EU-US Privacy Shield te houden en wordt hierop door de Amerikaanse Federal Trade Commission gecontroleerd. Google mag deze informatie niet aan derden doorgeven behalve als Google hiertoe wettelijk verplicht is of deze derden verwerkers van Google zijn. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie voor andere Google diensten te gebruiken. Wij raden u aan het privacybeleid van Google Analytics goed door te lezen.

Minderjarigen
DGB Group N.V. biedt geen diensten aan minderjarigen en verzamelt geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u van mening bent dat persoonsgegevens van een minderjarige verzameld zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht:

Indien u gebruik wenst te maken van één van bovengenoemde rechten kunt u hiertoe een verzoek indienen bij ons. U kunt uw verzoek richten aan info@dgbgroup.nl.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.